ถ่ายทีเดียวได้ทั้งหมู่คณะ By Nuttanun Chojarearn  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x